filosofiske samtale mogenspetersen.com

 

kontakt:

navn             mogens petersen

adresse      allégade 76, 5000 odense c

tlf.                +45  2020 9675

e-mail           mp@mogenspetersen.com

hvad er dynamisk coaching?


dynamisk coaching er en personlig læreproces skabt gennem en række professionelle samtaler mellem dig -

som leder eller nøglemedarbejder i en virksomhed - og din coach.

- i et coachingforløb tages der sigte på coachingdeltagerens fremtid.

at være forberedt på den. og skabe den.

- i dynamisk coaching lægges der imidlertid også vægt på forudsætningerne og det psykologiske grundlag -

- for at arbejde med handleplaner og personlig målsætning:

grundigt at erkende og kritisk forstå den aktuelle situation

og dens muligheder.

og ikke mindst: at kende sig selv bedre.


hvem kan have udbytte af dynamisk coaching?


dynamisk coaching henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere,

som ønsker at udvikle deres professionelle og personlige kompetencer. f.eks.:

den yngre - eller den kommende - leder, som ønsker en generelt bedre forståelse af sig selv i rollen som leder og dermed grundlag for at udvikle sine handlemuligheder i forskellige ledelsesmæssige situationer.


• lederen, som har specifikke og aktuelle udfordringer

i sin professionelle rolle: samarbejdsmæssige vanskeligheder,

som man ønsker inspiration til at håndtere bedre.

eller mere grundlæggende overvejelser vedrørende

karriere i forhold til familieliv.


• nøglemedarbejderen, som har brug for støtte

til at håndtere alvorlige, personlige udfordringer i forbindelse med arbejdslivet:

kriser, sygdom, misbrugsproblemer,

problemer i privatlivet som influerer på præstationsniveauet, etc.


top-lederen, som har brug en neutral sparringpartner.


målet med coachingsamtaler er selvindsigt

og forståelse af egen adfærd

og de menneskelige relationer, man indgår i.

gennem ’rolleanalyse’ får lederen eller nøglemedarbejderen

mulighed for at udvikle sit handlerepertoire,

som kan være afgørende for at skabe og fastholde succes

i arbejdsfunktionen og i karrieren.


hvordan foregår og hvordan virker coaching?


det er af grundlæggende betydning for coachingens virkemåde,

at det gennemføres som et forløb over et tidsrum

af en vis, aftalt længde.

ofte med et på forhånd fastlagt mindste antal samtalesessioner.

- dynamisk coaching 'virker' ikke kun

under og i umiddelbar forbindelse med hver session.

men i hele coachingforløbets længde -

altså også i de mellemliggende tidsrum mellem sessionerne.

-udgangspunktet for coaching er altid deltagerens egen forståelse af fremtidige mål, udfordringer eller aktuelle problemstillinger,

samt ønsket om ændring og udvikling i de relationer, han/hun indgår i. ofte vil en grundig afklaring af udfordringerne i sig selv

sætte skub i deltagerens personlige udvikling.

- dynamisk coachingen er en

på én gang struktureret og fri dialogisk proces,

hvor coachen ved at lytte på flere niveauer

og ved at bidrage med observationer, opfordringer og spørgsmål

er med til at skabe klarhed i coachingdeltagerens tanker

og stimulere læringen på et dybere, mere personligt plan.

- det er også coachens opgave at spille rollen som 'djævlens advokat': inden for rammerne af den tillidsfulde samtale

at yde en 'passende modstand' og inspirere til,

at emnerne hele tiden også ses fra den modsatte side -

både kreativt og kritisk - inden vigtige beslutninger

- i forbindelse med de ønskede mål omsættes i handling.


den etiske ramme for coaching


fortrolighed & tillidsfuldhed.

etableringen af fortrolighed som en ramme om coachingforløbet

er en uomgængelig nødvendig for,

at parterne i coachingforløbet kan opbygge den tillidsfuldhed,

som er grundlaget for,

at coachingprocessen får den intensitet og dybde,

det kræves for at opnå et godt resultat.

neutralitet.

coachen holdning til coachingdeltageren er lyttende og uvildig.

coachen overlader stillingtagen og beslutninger

til coachingdeltageren selv. -

af hensyn til vigtigheden af neutralitet og 'adskilthed'

i coachingrelationen undgår parterne også i videst muligt omfang

på forhånd at have og under forløbet at indgå

i andre relationer til hinanden end coachingrelationen.

• åbenhed & engagement.

det af stor betydning for coachingforløbets resultat,

at coachingdeltageren og coachen er engageret i coachingforløbet.

jo større motivation coachingdeltageren kan etablere for forløbet,

jo større udbytte kan han/hun forvente. -

det er derfor også vigtigt at coachingdeltageren oplever forløbet

som et tilbud, det står ham/hende frit for at vælge -

eller vælge fra.


forskellige former for  dynamisk coaching


dynamisk coaching kan -

tilpasset efter deltagerens og virksomhedens motivering og behov - gennemføres som korte, afgrænsede og fokuserede forløb -

eller som længerevarende, fortløbende samtaleforløb

med et mere omfattende og helhedsorienteret sigte

og en tilsvarende åben tidsramme.

dynamisk coaching kan gennemføres både individuelt og i grupper.  - gruppe-coaching kan foregå som ledertræningsgrupper

med én coachingdeltager fra hver virksomhed i en gruppe

af forskellige virksomheder eller institutioner rundt omkring i landet.

eller i virksomhedsinterne grupper

som f.eks. ledergrupper eller projektgrupper,

der kan draget betydelig nytte af coaching på gruppeniveauet.


praktiske oplysninger: hvor ? - hvor længe? - hvor tit?


fundamentet i dynamisk coaching er det personlige møde.

det er derfor af stor betydning for coachingforløbet,

at de fysiske rammer er uforstyrrede, rolige og behagelige. -

oftest mødes parterne hos coachen.

- når omstændighederne taler for det i et lokale, der særligt stilles til rådighed i virksomheden, - eller eventuelt et helt tredje sted.

- individuelle coachingforløb aftales som rækker á 5 samtaler,

hver af 1 1/2 times varighed med mellem en uges til en måneds interval. - gruppe-coaching aftales som regel som

af længere varighed pr. session og længere interval mellem sessionerne end ved individuelle coachingforløb.


yderligere oplysninger om dynamisk coaching


for spørgsmål og yderligere oplysninger om coaching, kontakt mogens petersen på tlf. 2020 9675 eller e-mail: mp@mogenspetersen.com
"jeg er gennem en årrække med stort udbytte blevet coachet. det har bl.a. lært mig, at selvindsigt er nødvendig for at forstå sig selv og sin rolle i de beslutningsprocesser, man som leder dagligt beskæftiger sig med. jeg føler, jeg har fået et bedre fundament i mit arbejdsliv og er på en og samme gang blevet både mere facetteret og målrettet i min ledelse."


kasper wilton
teaterchef, folketeateret

"efter en meget hård og ærlig proces er jeg blevet klogere på, hvem jeg er - hvor mine styrker og svagheder er. der er i mine samtaler med mogens blevet brugt meget tid på at afklare, hvem personen marianne i virkeligheden er. med baggrund heri har jeg fået nogle redskaber, hvormed jeg kan handle pro-aktivt i forhold til mine svagheder i stedet for defensivt."


marianne jensen
statslig jobcenterchef, kolding kommune

dynamisk coaching - struktur :


  1. 1.    finde kerneområder    

        -    formulere problem

        -    etablere modsigelser


  1. 2.    reformulere problem

        -    identificere dilemmatype


  1. 3.    optegne livshistorisk perspektiv

        -    finde underliggende antagelse


  1. 4.    reformulere livshistoriske perspektiv

        -    formulere genfortolkning


  1. 5.     gennemarbejdning

        -    etablere valgstrategi og alternativer


  1. 6.     skabe fremtidsperspektivering

        -    formulere personlig strategi

        -    udforme handleplan

dynamisk coaching


 
>>  sitemapsitemap.htmlsitemap.htmlshapeimage_2_link_0
>>  coachingcoaching.htmlcoaching.htmlshapeimage_3_link_0

sokrates

[ - denne

side er pt. under redigering - ]